1. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

2. პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

3. დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა.

4. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა.

5. პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

6. ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

7. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის.

8. ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა.

9. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

10. ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.

11. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

12. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება.

13. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

14. მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

15. პირველ და მეორე ახალშობილზე 0-დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

16. გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის.

17. მარტოხელა მშობლის (მარტოხელა დედა, მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18. 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება