1.ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა

2.ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა

3.დიალიზის ცენტრების პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა

4.ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა

5.0-200000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

6.ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

7.0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

.8.სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა

9.მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10.მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11.პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა

12.პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

13.უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

14.ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

15.თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

16.მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა, მატროხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17.გაზიფიცირების პროგრამა 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონეოჯახებისათვის.