ზოგადსაგანმანათლებლო, სახელოვნებო და სასპორტო სკოლები

მუნიციპალიტეტში არსებული კერძო და საჯარო სკოლების ჩამონათვალი
მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტ-სკოლა და სპორტის სახეობების ჩამონათვალი
მუნიციპალიტეტში არსებული სახელოვნებო სკოლები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ კულტურის ცენტრი


სკოლამდელი აღზრდის დაწასებულებები

ქვედა ახალშენის ბაღი

ჭარნალის საბავშვო ბაღი

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღი

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღი

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი

სალიბაურის საბავშვო ბაღი

• თხილნარის საბავშვო ბაღი

ერგეს საბავშვო ბაღი

განთიადის საბავშვო ბაღი

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

• განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2015 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში
განათლების, კულტურის,სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2011 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში
განათლების, კულტურის,სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2012 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში