ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 30 მარტის N-315 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილების მე-74 მუხლის პირველი, მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით მდინარე მაჭახელას, ლეჩასა და ყოროლისწყალში მდინარის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ჭარბი ინერტული მასალის ამოღებასთან დაკავშირებით ავრცელებს შემდეგ საჯარო ინფორმაციას: