ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 21 ნოემბრის №1910 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-სათვის ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 21 ნოემბრის №1907 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ხელმძღვანელის თენგიზ ქიქავასა და III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების გურამ თიკანაძისა და მანუჩარ ჯიხაძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 13 ნოემბრის №1885 ბრძანება

ნონა ქოქოლაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 05 სამუშაო დღის მიცემისა და თამარ მართალიშვილზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 12 ნოემბრის №1884 ბრძანება

ქეთევან დევაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 12 ნოემბრის №1883 ბრძანება

თენგიზ კიკნაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 19 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 12 ნოემბრის №1882 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 12 ნოემბრის №1880 ბრძანება (დანართი)

ვაჟა ცინცაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროს სპეციალისტზე სოფელ შუა მახინჯაურში მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 24 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 02 ნოემბრის №1860 ბრძანება

ბადრი შალიკაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ გვარაში, შუშანეთსა და ზედა კირნათში დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 02 ნოემბრის №1859 ბრძანება

ნონა ქოქოლაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და თამარ მართალიშვილზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1840 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1839 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1827 ბრძანება

სულხან ვერძაძეზე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 15 სამუშაო დღის მიცემისა და თენგიზ ქავთარაძეზე დირექტორის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1824 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების კონსტრუქციების (ხაზობრივი ნაგებობა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელზე საკუთრების უფლებით აღრიცხვის შესახებ 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1817 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების და კულტურის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 29 მარტის №599 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 22 ოქტომბრის №1805 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 22 მარტის №583 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 19 ოქტომბრის №1804 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ლევან ბერიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 18 ოქტომბრის №1800 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე 83 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 ოქტომბრის №1788 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ნატო შერვაშიძეზე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 15 სამუშაო დღის მიცემისა და ბადრი ირემაძეზე დირექტორის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 15 ოქტომბრის №1787 ბრძანება

ხვიჩა ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების II რანგის უფროსისა და ქეთევან უსტიაშვილის - მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების III რანგის, II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში მივლინების შესახებ 2018 წლის 09 ოქტომბრის №1772 ბრძანება

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქმედო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 08 ოქტომბრის №1765 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი სასმელი წყლისა და წყალარინების სისტემის მოწყობისათვის პროექტების მიღება - ჩაბარებისა და სახელმწიფო შესყიდვების საშესახებ ხელშეკრულების განხორციელებასა და სამუშაოების მიღება - ჩაბარების დროს შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი“-ს დირექტორის ვლადიმერ მიქელაძის, როგორც დარგის სპეციალისტის მოწვევის შესახებ 2018 წლის 05 ოქტომბრის №1757 ბრძანება

გენადი შაშიკაძეზე ,,საპატიო მაჭახლელი“-ს წოდების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 05 ოქტომბრის №1755 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II რანგის უფროსზე, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და ლენა გელაძეზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 05 ოქტომბრის №1754 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №NBA-424 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 49%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 03 ოქტომბრის №1747 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BBS-505-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 49%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 03 ოქტომბრის №1745 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BAO-060-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 49%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 03 ოქტომბრის №1744 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ოჯახების მოწყვლადობის (ფოკუსით ბავშვთა მიმართ ძალადობის და ბავშვთა შრომის შემთხვევები) განმაპირობებელ ფაქტორებზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭო შექმნის შესახებ 2018 წლის 02 ოქტომბრის №1742 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და შორენა ზაქარაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე, სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 02 ოქტომბრის №1741 ბრძანება

ნუნუ მამულაიშვილზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და ელზა გოგიტიძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 27 სექტემბრის №1718 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 27 სექტემბრის №1716 ბრძანება

2018 წლის ,,საპატიო მაჭახლელი“-ს გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 24 სექტემბრის №1708 ბრძანება

ლევან ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 24 სექტემბრის №1703 ბრძანება

მერაბ გვიანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების II რანგის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და ირაკლი ცისკარაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებითი ფუნქციის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 21 სექტემბრის №1699 ბრძანება

ქეთევან დევაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 19 სექტემბრის №1693 ბრძანება

არჩილ მხეიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 19 სექტემბრის №1692 ბრძანება

ააიპ აჭარის „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის და შემდგომში მეურნეობების განვითარებისათვის დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 19 სექტემბრის №1691 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 14 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 18 სექტემბრის №1688 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის პირველ მოადგილეზე ზვიად ხალვაშზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1678 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1677 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ფერიაში მდებარე 75 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.24.02.668) პრივატიზებაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1676 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1675 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გულნაზ ღლონტზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულების 24 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1673 ბრძანება

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრისათვის შეძენილი მოძრავი ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 12 სექტემბრის №1670 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ 2018 წლის 12 სექტემბრის №1669 ბრძანება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1666 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1665 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

“ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1664 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის მიზნით ერთჯერადი ჯილდოს გაცემის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1663 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში პირველი ხარისხის ხის მოპოვებისათვის მოსახლეობის მოთხოვნის შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1661 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ორგანიზაციულ - ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის №2462 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1659 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 10 სექტემბრის №1658 ბრძანება

კახა ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - იურიდიულ საკითხებში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1653 ბრძანება

ანა ბაჟაშვილის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსისა და მერაბ გვიანიძის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საბიუჯეტო განყოფილების უფროსის ქ.ბათუმში, სასტუმრო ,,სპუტნიკში“ მივლინების შესახებ 2018 წლის 04 სექტემბრის №1633 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II რანგის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 04 სექტემბრის №1632 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრში, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლაში, (არაკომერციული) იურიდიული პირის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლაში მონიტორინგი - კონტროლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 04 სექტემბრის №1628 ბრძანება

გიორგი ქურიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 03 სექტემბრის №1623 ბრძანება

კობა თევზაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 03 სექტემბრის №1622 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დისციპლინური წარმოების დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 02 აგვისტოს №1443 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 31 აგვისტოს №1620 ბრძანება

,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერების და აღდგენის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სათათბირო ორგანოს- საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 აგვისტოს №1459 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 31 აგვისტოს №1619 ბრძანება

ერეკლე აბაშიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 30 აგვისტოს №1608 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 30 აგვისტოს №1607 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 29 აგვისტოს №1600 ბრძანება

ასმათ კონცელიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 29 აგვისტოს №1599 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 24 აგვისტოს №1595 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მადონა სამნიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 24 აგვისტოს №1594 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, არჩილ მხეიძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე მივლინების შესახებ 2018 წლის 23 აგვისტოს №1562 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 23 აგვისტოს №1564 ბრძანება

ზვიად ხალვაშის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერაბ მიქელაძის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის და ლევან ბურკენაძის - მერიის მძღოლის ქალაქ თბილისში, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 აგვისტოს №1560 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - სასამართლოებთან ურთიერთობის საკითხებში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 20 აგვისტოს №1552 ბრძანება

რეზო ვარშანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 4 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 20 აგვისტოს №1550 ბრძანება

ხანუმა ფუტკარაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების Ш რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსის მოვალეობის დროებით დაკისრების შესახებ 2018 წლის 17 აგვისტოს №1553 ბრძანება

ნონა ქოქოლაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 16 აგვისტოს №1531 ბრძანება

ოთარ ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ კიბესა და კაპნისთავში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1504 ბრძანება

სულხან ფარტენაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1503 ბრძანება

თამაზ ხაბაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1502 ბრძანება

გულივერ ხალვაშის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1501 ბრძანება

ზურაბ ცინცაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ კირნათსა და კობალეთში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1500 ბრძანება

დომენტი ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ ჭარნალში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1499 ბრძანება

ნადიმ ბოლქვაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ ერგესა და ზედა ერგეში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1498 ბრძანება

გურამ წუწუნავას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ განთიადში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის №1497 ბრძანება

რეზო ვარშანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 3 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1496 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1493 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 აპრილის №733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1492 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 ნოემბრის №2503 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 13 აგვისტოს №1484 ბრძანება

კობა თევზაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 14 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 13 აგვისტოს №1482 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაური პირველი ჩიხი სახლი N5მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ერთობა 2009“ს საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსა და ფასადის რეაბილიტაციის შესახებ 2018 წლის 13 აგვისტოს №1480 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, მერაბ გვიანიძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების უფროსისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის საირმეში, სასტუმრო „საირმე ბესტ ვესტერნი“-ში მივლინების შესახებ 2018 წლის 09 აგვისტოს №1475 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 09 აგვისტოს №1474 ბრძანება

ზვიად ხალვაშის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილისა და თეიმურაზ გაწერელიას - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელის ქალაქ თბილისში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს №1469 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 08 აგვისტოს №1468 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მადონა სამნიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ქალაქ თბილისში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს №1467 ბრძანება

სოფო ბურჭულაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - მასმედიასთან ურთიერთობის საკითხებში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 07 აგვისტოს №1461 ბრძანება

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სათათბირო ორგანოს - საბჭოს შექმნის შესახებ 2018 წლის 06 აგვისტოს №1459 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 06 აგვისტოს №1455 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა მახინჯაური 1-ლი ქუჩა N2 მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ქარვასლას“ს ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-აღდგენას შესახებ 2018 წლის 06 აგვისტოს №1454 ბრძანება

რეზო ვარშანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 03 აგვისტოს №1453 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დისციპლინური წარმოების დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 02 აგვისტოს №1443 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და ლენა გელაძეზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 30 ივლისის №1430 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილები შეტანის შესახებ 2018 წლის 27 ივლისის №1429 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ბეგლარ აბაშიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და გელა ხაბაძეზე - IV რანგის I კატეგორიის უმცროს სპეციალისტზე - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ მნათობში, ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში უფროსი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 27 ივლისის №1428 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებში დასაქმებულ თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადების აღრიცხვის - სპეციალური აპლიკაციის Smart Time-ს მეშვეობით კონტროლის/მონიტორინგის განხორციელების მიზნით პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 26 ივლისის №1405 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 26 ივლისის №1402 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა‘‘-სთვის სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 მაისის №1035 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1385 ბრძანება

მირზა ბახტაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1381 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის უზრუნველსყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის N709 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1378 ბრძანება

არჩილ მხეიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1373 ბრძანება

შოთა ლორთქიფანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულების 24 სამუშაო დღის მიცემისა და ელზა თაბაქიძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1372 ბრძანება

ნატო ხინკილაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების II რანგის უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 23 ივლისის №1349 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2018 წლის №1246 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 23 ივლისის №1341 ბრძანება

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმების შენახვაზე, გაცემაზე და აღრიცხვა - ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1340 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1339 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1338 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა FORD TRANZIT BUS DIESEL სახ. ნომერი- CEC-281-ის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1333 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული ხუთი ერთეული ავტომანქანა ნივის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1331 ბრძანება

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრების მონიტორინგისთვის უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 19 ივლისის №1325 ბრძანება

თამარ მართალიშვილზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში დროებით სხვა ფუნქციების შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 19 ივლისის №1320 ბრძანება

შორენა ფაღავას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 17 ივლისის №1311 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქალაქ თბილისში, საქართველოს პარლამენტის თბილისის სასახლეში მივლინების შესახებ 2018 წლის 16 ივლისის №1310 ბრძანება

მირზა ბახტაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1307 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ახალსოფელში მდებარე 264 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.29.01.515) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1305 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ორთაბათუმში მდებარე 1216 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.22.08.189) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1304 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე 22 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.25.911) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1303 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დასახლება ადლიაში მდებარე 15 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.24.248) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1302 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე 714 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 22.25.02.387) 152,2 კვ.მ მიწის ფართის სერვიტუტის ფორმით დატვირთვის შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1298 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული რეგისტრაციიდან მოხსნილი მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში უტილიზაცია/ექსპერტიზისათვის წარსადგენად კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 11 ივლისის №1293 ბრძანება

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 3 სამუშაო დღის მიცემისა და მზევინარ გათენაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 11 ივლისის №1292 ბრძანება

,,ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6 ) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 11 ივლისის №1290 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 24 მაისის N1017 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 09 ივლისის №1278 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ლენა გელაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 06 ივლისის №1270 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე - ჯუმბერ ვარდმანიძეზე ანაზღაურებადი შვებულების მიცემისა და მერის პირველ მოადგილეზე ზვიად ხალვაშზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 05 ივლისის №1268 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ 2018 წლის 29 ივნისის №1259 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 29 ივნისის №1255 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 29 ივნისის №1251 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - სასამართლოებთან ურთიერთობის საკითხებში ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 29 ივნისის №1250 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 28 ივნისის №1246 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ორგანიზაციულ - ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის №2462 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 28 ივნისის №1245 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 28 ივნისის №1244 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილები შეტანის შესახებ 2018 წლის 27 ივნისის №1241 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ლევან ბერიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1235 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1234 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მაგდანა მალაყმაძის - გენდერულ საკითხებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის რეფერენტის წყალტუბოში, სასტუმრო „პლაზა“-ში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1233 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ აჭარისაღმართში დამონტაჟებული სუვენირებისა და სხვა პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვისათვის გათვალისწინებული სავაჭრო დახლის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მაჭახლის ადმინისტრაციულ ერთეულში გელა მალაყმაძეზე მიმაგრების შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1231 ბრძანება

ხატია გორგილაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1229 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბეჭდის გამოყენებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1228 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის №2462 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1227 ბრძანება

მირზა ბახტაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ქ.ბათუმში სასტუმრო ,,რედისონ ბლუ ბათუმი“ მივლინების შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1226 ბრძანება

შ.პ.ს - საფეხბურთო კლუბ მაჭახელასათვის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვენტარის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 19 ივნისის №1220 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული გასანადგურებელი ბეჭდისა და შტამპის განადგურების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 19 ივნისის №1218 ბრძანება

,,სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 14 ივნისის №1180 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 2018 წლის 19 ივნისის №1217 ბრძანება

მაგდანა მალაყმაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურედ მერის რეფერენტის პოზიციაზე - გენდერულ საკითხებში შრომითი ხელშეკრულებით მიღების შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1215 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლაში, ახალშენისა და მახინჯაურის სტრუქტურულ ერთეულებში მისაღები კონტიგენტის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1212 ბრძანება

ნატო შერვაშიძეზე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის დირექტორზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და ბადრი ირემაძეზე დირექტორის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1204 ბრძანება

ვლადიმერ მიქელაძის - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხელვაჩაურის წყალკანალი“-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1203 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 15 ივნისის №1197 ბრძანება

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 14 ივნისის №1180 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისს 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 14 ივნისის №1179 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 01 მარტს გაფორმებული №31 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მზა სასაქონლო ბეტონის მოწოდება) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირების და ჩასატარებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 მარტის №506 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 14 ივნისის №1178 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-სათვის სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 მაისის №1038 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 14 ივნისის №1177 ბრძანება

„სტიქიური რისკების ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 იანვრის №98 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 14 ივნისის №1175 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 14 ივნისის №1167 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯემალ შავლიძის - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხელვაჩაურის წყალკანალი“-ს დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 13 ივნისის №1149 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრველყოფის შესახებ 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანება

„მერის წარმომადგენლისთვის ვალდებულების დაკისრების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 04 ივლისის №754 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 12 ივნისის №1142 ბრძანება

„ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 12 ივნისის №1128 ბრძანება

თამაზ ბერიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების II რანგის უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 12 ივნისის №1125 ბრძანება

,,აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა" პროექტში მონაწილეობის ორგანიზების უზრუნველყოფის მიზნით ექსკლუზიური უფლებამოსილებით გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 11 ივნისის №1124 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისა და მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 თებერვლის №367 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 11 ივნისის №1123

ქეთევან უსტიაშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების IIIრანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1115 ბრძანება

თამარ მართალიშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1114 ბრძანება

თამაზ წულუკიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1113 ბრძანება

მურმან ცისკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ კიბესა და კაპნისთავში თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1111 ბრძანება

ხასან კახაბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ კირნათსა და კობალეთში თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1110 ბრძანება

გულნაზ ღლონტის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ განთიადში თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1109 ბრძანება

ტარიელ ბერსანაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1108 ბრძანება

ირაკლი თურმანიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1107 ბრძანება

იოსებ აბულაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1106 ბრძანება

აბდულ კახიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1105 ბრძანება

დარინა ჯიმშერაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1104 ბრძანება

გელა მალაყმაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1102 ბრძანება

ნუგზარ აბაშიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1101 ბრძანება

როსტომ ფაღავას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1100 ბრძანება

ანზორ კახიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1099 ბრძანება

ბეგლარ აბაშიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1098 ბრძანება

ხატია გორგილაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1097 ბრძანება

ინდირა აბულაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1091 ბრძანება

კახა გეგიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1090 ბრძანება

ელზა თაბაქიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1089 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 07 ივნისის №1086 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რიგ შენობებზე სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 07 ივნისის №1085 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებისათვის მიწის ნაკვეთის იდენტურობის დადგენის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2622 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 06 ივნისის №1083 ბრძანება

„ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 06 ივნისის №1082 ბრძანება

„ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 06 ივნისის №1082 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვენტარის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 05 ივნისის №1078 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

კახაბერ ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 05 ივნისის №1071 ბრძანება

ხვიჩა ბერიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1067 ბრძანება

მზევინარ გათენაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1066 ბრძანება

რეზო ვარშანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1065 ბრძანება

გიორგი ქურიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1063 ბრძანება

ლევან ბერიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1062 ბრძანება

კობა თევზაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1061 ბრძანება

მერაბ მიქელაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის II რანგის I კატეგორიის მოადგილის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1060 ბრძანება

არჩილ მხეიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1059 ბრძანება

ნუნუ მამულაიშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1058 ბრძანება

შორენა ზაქარაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1057 ბრძანება

დურსუნ ჩხეიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1056 ბრძანება

ვახტანგ დიასამიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1055 ბრძანება

თეიმურაზ გაწერელიას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 12 თვით გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1054 ბრძანება

ა(ა)იპ „ანიმაციის განვითარების ფონდი“-საგან ანიმაციური ფილმების ჩვენების უფლების შეძენის მიზნით ექსკლუზიური უფლებამოსილებით გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 01 ივნისის №1053 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 31 მაისის №1048 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ბათუმი, დასახლება კვარიათში მდებარე 200 კვ.მ პლაჟის სექტორის (ს/კ 05.36.26.500) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 31 მაისის №1047 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-სათვის სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1038 ბრძანება

ტარიელ ნაკაშიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 15 სამუშაო დღის მიცემისა და მერაბ გვიანიძეზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1037 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1036 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა‘‘-სთვის სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1035 ბრძანება

მადონა სამნიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე შესყიდვების განყოფილების II რანგის უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1029 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BAN-505-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 30%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1028 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BBS-505-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 30%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1027 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BAO-060 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 30%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1026 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №NBA-424 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 30%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1025 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „MITSUBISHI PAJERO“ სახ. №BBS-979 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 30%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 25 მაისის №1024 ბრძანება (იხილეთ დანრთი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ 2018 წლის 24 მაისის №1017 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დასახლება ურეხში მდებარე №1 კომერციული 86 კვ.მ ფართის სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 24 მაისის №1015 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დასახლება ურეხში მდებარე №2 კომერციული 68 კვ.მ ფართის სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 24 მაისის №1014 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 01 მარტს გაფორმებული №31 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მზა სასაქონლო ბეტონის მოწოდება) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირების და ჩასატარებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 მარტის №506 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 24 მაისის №1012 ბრძანება

კახაბერ ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1011 ბრძანება

მირზა ბახტაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 18 სამუშაო დღის მიცემისა და ნონა ქოქოლაძეზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1009 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა ,,მერსედეს ბენსი’’-ს მარკის ნაგავმზიდი, სახელმწიფო ნომერი AZ478ZV-ის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1007 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ თხილნარში მდებარე 6162 კვ.მ, სოფელ მახოში მდებარე 3304 კვ.მ და სოფელ ჭარნალში მდებარე 10271 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (სასაფლაო) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის სასაფალოები“-ზე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1006 ბრძანება

ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 05.32.07.839) 150,57 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სერვიტუტის ფორმით დატვირთვის შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1005 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალზე მდებარე 1,75 კვ.მ ფართის რკინის ჯიხურის პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1004 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ფერიაში მდებარე 75 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.24.02.668) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1003 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ახალშენში მდებარე 98 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.24.08.992) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 23 მაისის №1002 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლა მე-2 ქუჩა N51-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ჩაისუბანი“ს საცხოვრებელი სახლის სახურავის დახურვის შესახებ 2018 წლის 22 მაისის №993 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალზე მდებარე 998 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.31.01.862) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 17 მაისის №946 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩ აურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შესყიდული საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისა და მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 თებერვლის №367 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 14 მაისის №940 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქალაქ თბილისში სასტუმრო „ჰუალინგში“ მივლინების შესახებ 2018 წლის 14 მაისის №939 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2018 წლის 12 აპრილის ბრძანებაში „ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 11 მაისის №938 ბრძანება

„დავით ვარშანიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 05 აპრილის №693 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 08 მაისის №929 ბრძანება

„თამაზ მურადიშვილზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე საპროექტო განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 04 აპრილის №689 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 08 მაისის №926 ბრძანება

„გიორგი ქურიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 03 აპრილის №688 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 08 მაისის №923 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ახალციხის მუნიციპალიტეტში - რაბათში მივლინების შესახებ 2018 წლის 04 მაისის №913 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზოგიერთი საჯარო მოსამსახურის სამსახურეობრივი ფუნქციებისაგან დროებით გათავისუფლებაის შესახებ 2018 წლის 30 აპრილის №798 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ 2018 წლის 27 აპრილის №779 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 ლის 20 მარტის №568 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 27 აპრილის №778 ბრძანება

მაჭახელას ხეობისათვის შეძენილი ნაგავმზიდის მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 26 აპრილის №777 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრისავის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მოწოდებაზე ინსპექტირების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 თებერვლის №346 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 აპრილის №773 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 აპრილის №346 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 24 აპრილის №767 ბრძანება

საწვავის გამოყოფის შესახებ 2018 წლის 24 აპრილის №766 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 19 აპრილის №756 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 2018 წლის 20 აპრილის №759 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 19 აპრილის №757 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 21 მარტის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 19 აპრილის №756 ბრძანება

ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი‘‘-ს ორგანიზების მიზნით ექსკლუზიური უფლებამოსილებით გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 19 აპრილის №752 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის N732 ბრძანებაში „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 19 აპრილის №754 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა წახალისების მიზნით ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გაცემის შესახებ 2018 წლის 17 აპრილის №751 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის N732 ბრძანებაში „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 17 აპრილის №741 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი განთიადი ქუჩა მე-17, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის N7 მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ცისარტყელა“ს საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის შესახებ 2018 წლის 17 აპრილის №740 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრველყოფის შესახებ 2018 წლის 16 აპრილის №739 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის N732 ბრძანებაში „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 16 აპრილის №737 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 13 აპრილის №735 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ 2018 წლის 13 აპრილის №733 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის N732 ბრძანებაში „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 13 აპრილის №734 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 აპრილის №732 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, კახაბერ ფუტკარაძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 12 აპრილის №729 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 12 აპრილის №726 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 11 აპრილის №720 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„სტიქიური რისკების ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის ხელშეწყობის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 იანვრის №98 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 11 აპრილის №717 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი და სამუშაოთა მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2420 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 11 აპრილის №716 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლისა და კახაბერ ფუტკარაძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსის ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 10 აპრილის №715 ბრძანება

ჯონი გორგოშაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 10 აპრილის №712 ბრძანება

ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა ,,ექსკავატორი’’ MST-544 სახელმწიფო ნომერი BA605L-ის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 10 აპრილის №711 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის უზრუნველსყოფად კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 აპრილის №709 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 აპრილის №704 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 ნოემბრის №2503 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 05 აპრილის №697 ბრძანება

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 01 მარტს გაფორმებული №31 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მზა სასაქონლო ბეტონის მოწოდება) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირების და ჩასატარებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 მარტის №506 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 05 აპრილის №696 ბრძანება

დავით ვარშანიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 05 აპრილის №693 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 05 აპრილის №692 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 04 აპრილის №690 ბრძანება

თამაზ მურადიშვილზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე საპროექტო განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 04 აპრილის №689 ბრძანება

გიორგი ქურიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე ზედამზედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 03 აპრილის №688 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 03 აპრილის №687 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 02 აპრილის №683 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტის №627 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 იანვრის №21 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №606 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლისა კახაბერ ფუტკარაძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსის ქალაქ თბილისში სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №603 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №602 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №601 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №600 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების და კულტურის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №599 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №596 ბრძანება

შორენა ფაღავას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების II რანგის უფროსის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 29 მარტის №595 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებების განსახორციელებლად, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის21 მარტის №1/1701 ბრძანებით გადმოცემული ქონების გადაცემისა და მათ მიერ წამლობითი ღონისძიებების გატარების უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2018 წლის 28 მარტის №592 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 23 მარტის №585 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 22 მარტის №583 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი და სამუშაოთა მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2420 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 22 მარტის №579 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახებ 2018 წლის 21 მარტის №575 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II რანგის უფროსზე სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ფუნქციის დროებით დაკისრების შესახებ 2018 წლის 20 მარტის №572 ბრძანება

ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე 501 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 05.32.07.733) 100 კვ.მ მიწის ფართის სერვიტუტის ფორმით დატვირთვის შესახებ 2018 წლის 20 მარტის №571 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ კაპანდიბში მდებარე 37971 კვ.მ და სოფელ წინსვლაში მდებარე 11412 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (სასაფლაო) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის სასაფალოები“-ზე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 20 მარტის №570 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 20 მარტის №568 ბრძანება

კახაბერ ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების II რანგის უფროსის ქალაქ თბილისში სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 20 მარტის №559 ბრძანება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 1 მარტს გაფორმებული №31 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მზა სასაქონლო ბეტონის მოწოდება) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირების და ჩასატარებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 6 მარტის №506 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ 2018 წლის 20 მარტის №557 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 16 მარტის №554 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გიორგი ბერიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების II კატეგორიის III რანგის უფროს სპეციალისტს - სასამართლოსთან და სხვა ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 16 მარტის №553 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, რეზო ვარშანიძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების II რანგის უფროსისა და კობა თევზაძის - მერის თანაშემწის სენაკის მუნიციპალიტეტში მივლინების შესახებ 2018 წლის 16 მარტის №552 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 11 იანვრის №23 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 15 მარტის №551 ბრძანება

ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 05.32.07.655) 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სერვიტუტის ფორმით დატვირთვის შესახებ 2018 წლის 14 მარტის №547 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 13 მარტის №543 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მცირეფასიანი აქტივების ჩამოწერის შესახებ 2018 წლის 13 მარტის №542 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 13 მარტის №541 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 მარტის №539 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 მარტის №538 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 მარტის №536 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 მარტის №535 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 მარტის №533 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 12 მარტის №532 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გელა მალაყმაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების II რანგის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 06 მარტის №513 ბრძანება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 01 მარტს გაფორმებული №31 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მზა სასაქონლო ბეტონის მოწოდება) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირების და ჩასატარებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 06 მარტის №506 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე 2018 წლის 01 მარტის №461 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელის ქალაქ თბილისში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 01 მარტის №460 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის გამო შტატების შემცირებისას გასათავისუფლებელ მოხელეთა მობილობის შესახებ 2018 წლის 28 თებერვლის №437 ბრძანება

„ გელა მალაყმაძის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 01 ოქტომბრის №210 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 27 თებერვლის №432 ბრძანება

საწვავის გამოყოფის შესახებ 2018 წლის 27 თებერვლის №431 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ 2018 წლის 23 თებერვლის №421 ბრძანება

ქეთევან დევაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადი 183 კალენდარული დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 23 თებერვლის №420 ბრძანება

მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 23 თებერვლის №418 ბრძანება

მოქალაქე ზაურ შერვაშიძის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 2018 წლის 22 თებერვლის №417 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 თებერვლის №416 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სალიბაურში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ჩემი სახლი“-ს საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის შესახებ 2018 წლის 21 თებერვლის №415 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სალიბაურში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა “სიხარული“-ს საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის შესახებ 2018 წლის 21 თებერვლის №414 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 21 თებერვლის №413 ბრძანება

ანა ბაჟაშვილზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 3 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 21 თებერვლის №412 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „MITSUBISHI PAJERO“ სახ. №BBS-979 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №374 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BAO-060 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №373 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BAN-505 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №372 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. № BBS-505 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №371 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №NBA-424 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №370 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №369 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისა და მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №367 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №21 მდებარე შენობა - ნაგებობის 23,40 კვ.მ №3 კომერციული ფართი (ს/კ 22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №366 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალზე მდებარე 149 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე მდებარე 137 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 22.31.01.004) პრივატიზებაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 თებერვლის №365 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული 23,94 კვ.მ №4 კომერციული ფართის (ს/კ 22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 15 თებერვლის №363 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალზე მდებარე 27 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.31.01.781) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 15 თებერვლის №362 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 იანვრის №21 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2018 წლის 15 თებერვლის №361 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით აშენებული სოციალური სახლის საცხოვრებელი ფართის ეკომიგრანტ ოჯახებზე გადაცემის მიზნით ეკომიგრანტი ოჯახების შერჩევის უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 4 აპრილის №321 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 15 თებერვლის №359 ბრძანება

გიორგი ბერიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 4 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 14 თებერვლის №356 ბრძანება

შ.პ.ს „ნომიგია‘‘-ზე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 14 თებერვლის №353 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის ნორმების შესრულების მონიტორინგის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 14 თებერვლის №358 ბრძანება

ნუგზარ გორგილაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების II რანგის უფროსის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 13 თებერვლის №352 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №1-ში მდებარე 58 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.35.24.330) პრივატიზებაზე განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 თებერვლის №351 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

შ.პ.ს „ბრავო‘‘-ზე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 13 თებერვლის №349 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრისთვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მოწოდებაზე ინსპექტირების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2018 წლის 12 თებერვლის №346 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,კომენდატურა“-ს სახლის სახურავის მოწყობის შესახებ 2018 წლის 12 თებერვლის №344 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქ. № №21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის ნაწილის, კერძოდ 75,20 კვ.მ საოფისე ფართის (ს/კ 22.26.09.269) ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფალოები“-ზე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 05 თებერვლის №304 ბრძანება

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრზე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 05 თებერვლის №302 ბრძანება

შ.პ.ს „რომა‘‘-ზე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 05 თებერვლის №299 ბრძანება

სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაზე მსაჯთა კოლეგიის დაფინანსების შესახებ 2018 წლის 02 თებერვლის №298 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფის ცენტრში მდებარე საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაზე არსებული ფართის სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 02 თებერვლის №297 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 იანვრის №21 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2018 წლის 01 თებერვლის №295 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს ,,ლადა“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის 09 ოქტომბრის №223 ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფასების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 04 იანვრის №2 ბრძანებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 01 თებერვლის №291 ბრძანება

ქეთევან დევაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე 2017 წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოუყენებელი 9 სამუშაო დღის, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 9 სამუშაო დღის მიცემისა და მადონა დავითაძეზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 01 თებერვლის №285 ბრძანება

სასმელი წყლის სისტემის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვის საფუძველზე მოწოდებული სამუშაოების კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირებისა და მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2018 წლის 01 თებერვლის №284 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, ზვიად ხალვაშის - მერის პირველი მოადგილისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 01 თებერვლის №281 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ახალშენში მდებარე ამბულატორიის შენობა-ნაგებობიდან 20 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის (ს/კ 22.23.03.212) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 31 იანვრის №239 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისთვის შეძენილი ინვენტარის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 31 იანვრის №238 ბრძანება (იხილეთ დანართი 1) (იხილეთ დანართი 2) (იხილეთ დანართი 3)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 30 იანვრის №232 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 29 იანვრის №223 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 29 იანვრის №216 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

სააქციო საზოგადოება ,,აჭარისწყლის ალიანსი‘‘-ს საწესდებო კაპიტალში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების შენატანის შესახებ 2018 წლის 29 იანვრის №215 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 26 იანვრის №212 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

შ.პ.ს „ტერა-2014‘‘-ზე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 26 იანვრის №182 ბრძანება

„გამგებლის წარმომადგენლისთვის ვალდებულების დაკისრების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 04 ივლისის №754 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 25 იანვრის №180 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 18 იანვრის №142 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე 2018 წლის 24 იანვრის №164 ბრძანება

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრისათვის შეძენილი ინვენტარის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 24 იანვრის №163 ბრძანება

„თვითმმართველი ერთეულის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის უზრუნველსყოფად კომისიის შექმნის შესახებ„ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 08 აპრილის №333 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესწახებ 2018 წლის 23 იანვრის №162 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წლის 15 იანვარს გამოცხადებული რეორგანიზაციის პროცესში კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 23 იანვრის №158 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ორთაბათუმში მდებარე 2125 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 547,80 კვ.მ შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი“-ზე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 18 იანვრის №142 ბრძანება

“მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისათვის კომისიის შექმნის შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 19 ოქტომბრის №1824 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 18 იანვრის №141 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 18 იანვრის №139 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული 23,94 კვ.მ №4 კომერციული ფართის (ს/კ 22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 17 იანვრის №127 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული 23,40 კვ.მ №3 კომერციული ფართის (ს/კ 22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 17 იანვრის №126 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული 18,8 კვ.მ №2 კომერციული ფართის (ს/კ 22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 17 იანვრის №125 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული 16 კვ.მ №1 კომერციული ფართის (ს/კ 22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 17 იანვრის №124 ბრძანება

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 4 სამუშაო დღის მიცემისა და მზევინარ გათენაძეზე II კატეგორიის III რანგის უფროს სპეციალისტზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 16 იანვრის №122 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით შემცვლელის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 16 იანვრის №121 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ 2018 წლის 15 იანვრის №120 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მეორადი სამშენებლო მასალების მერის წარმომადგენელზე სოფელ აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში გელა მალაყმაძეზე მიმაგრების შესახებ 2018 წლის 15 იანვრის №119 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 12 იანვრის №116 ბრძანება

ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა ,,კამაზი’’ სახელმწიფო ნომერი MK512KM-ის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 12 იანვრის №113 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობათა დასახელებების განსაზღვრისა და პროფესიულ საჯარო მოხელის თანამდებობათა იერარქიულ რანგებში განაწილების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 15 ივნისის №615 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 12 იანვრის №112 ბრძანება

თენგიზ გურგენიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების II რანგის უფროსის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 11 იანვრის №108 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 11 იანვრის №107 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე აჭარისწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 11 იანვრის №105 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

სტიქიური რისკების ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 იანვრის №98 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით აშენებული სოციალური სახლის საცხოვრებელი ფართის ეკომიგრანტ ოჯახებზე გადაცემის მიზნით ეკომიგრანტი ოჯახების შერჩევის უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 4 აპრილის №321 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 09 იანვრის №88 ბრძანება

ვარდო მალაყმაძესთან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ 2018 წლის 08 იანვრის №87 ბრძანება

გელა მალაყმაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურედ მერის წარმომადგენლის პოზიციაზე ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ 2018 წლის 08 იანვრის №86 ბრძანება

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და მზევინარ გათენაძეზე II კატეგორიის III რანგის უფროს სპეციალისტზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 08 იანვრის №84 ბრძანება

თეიმურაზ თევზაძესთან - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურესთან - მძღოლთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ 2018 წლის 04 იანვრის №6 ბრძანება

მირზა ბახტაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 04 იანვრის №5 ბრძანება

ზურაბ კაჭახმაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე მოსამსახურედ - მძღოლად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ 2018 წლის 04 იანვრის №4 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ თხილნარში მდებარე 6930 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (სასაფლაო) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის სასაფალოები“-ზე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 04 იანვრის №3 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს ,,ლადა“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის 09 ოქტომბრის №223 ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფასების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 2018 წლის 04 იანვრის №2 ბრძანება