ადმინისტრაციული სამსახური

იურიდიული სამსახური

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახური

განათლების და კულტურის სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ზედამხედველობის სამსახური

ბუნებრივი რესურსებისა დააგრარულ საკითხთა სამსახური

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური