ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

კომისიის შემადგენლობა:

გიორგი ბერიძე -კომისიის თავმჯდომარე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილერბის უფროსი.

გიორგი ქურიძე-კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

წევრები:

მარიკა ბერიძე - კომისიის მდივანი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სტატისტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

გიორგი ვარშანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

რეზო ვარშანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების უფროსი.

ზებურ უსტიაძე -აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი.